Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Studenckie FAQ

Jest to zbiór naczęściej zadawanych przez Was pytań. Od procedur stypendialnych, aż po „jak żyć” w czasie sesji. Zapraszamy do lektury 🙂

1. Od kiedy jestem studentem?
Prawa studenta, zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym, nabywasz w momencie immatrykulacji – ślubowania w czasie inauguracji roku akademickiego na Wydziale. Od tej chwili oficjalnie stajesz się studentem AGH.

2. Kiedy tracę prawa studenta?
Prawa studenta można stracić w następujących przypadkach
– w momencie skreślenia z listy studentów (z różnych powodów: rezygnacji, niezaliczenia semestru, wydalenia z Uczelni po decyzji Komisji Dyscyplinarnej);
– po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) w momencie złożenia pracy dyplomowej;
– po 30 września ostatniego roku studiów, gdy nie zdążysz się obronić.

Prawa studenta zachowujesz natomiast do 31 października roku, w którym obronisz swoją pracę inżynierską (licencjacką). „Inżynierkę” bronisz w lutym, a prawa studenta zachowujesz do końca października.

Możesz również stracić prawa studenta na jakiś czas, po decyzji Komisji Dyscyplinarnej. Jest to maksymalnie rok.

3. Czym są prawa studenta i jak je udokumentować?
Dokumentem potwierdzającym prawa studenta jest aktualna legitymacja studencka. Student ma prawo do uczęszczania w zajęciach dydaktycznych, brania udziału w życiu kulturalnym Uczelni, oceny Pracownika Uczelni, zniżek studenckich i mobilności (możliwości studiowania tego samego kierunku gdzie indziej). Legitymację studencką uaktualnisz w budynku C-1, pokój 322B. Trzeba się tam udać po zaliczeniu każdego semestru, gdy wszystkie oceny z przedmiotów pojawią się w Wirtualnym Dziekanacie.

4. Czy jako student mam jakikolwiek wpływ na losy Uczelni?
Tak! Gdyby nie Ty, Uczelnia by nie istniała 🙂 Wszyscy Studenci wybierają swoich przedstawicieli w Wydziałowych i Uczelnianych organach Uczelni. W każdym organie kolegialnym Studenci muszą stanowić co najmniej 20% wszystkich członków danego organu kolegialnego, czyli np. Rady Wydziału czy Senatu.

5. Kto reprezentuje moje interesy przed władzami Wydziału i Uczelni?
Interesy Studentów przed władzami Wydziału reprezentuje Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, której skład znajdziesz tutaj. Natomiast na Senacie (organie ustawodawczym Uczelni) interesy studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki reprezentuje senator Mateusz Biel.

6. Czym są punkty ECTS?
ECTS (ang. European Credit Transfer System, pol. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów) – system punktów zaliczeniowych stosowany w szkołach wyższych. Głównymi celami systemu jest ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania i walidacji kwalifikacji oraz mobilności studentów. W Polsce 1 punkt ECTS odpowiada nakładowi pracy równemu 25-30 godz. lekcyjnych (45 min.). Za zaliczenie każdego przedmiotu student uzyskuje określoną liczbę punktów. Aby ukończyć studia pierwszego stopnia należy zebrać ich min. 180 (studia licencjackie) lub 210 (studia inżynierskie), drugiego stopnia – min. 90 lub 120 (po studiach licencjackich). Zatem jeśli jakiś przedmiot ma 8 punktów ECTS, na zajęcia, przygotowanie się do nich oraz przygotowanie do egzaminu Student powinien poświęcić 200-240 godzin lekcyjnych.

URLOPY I STYPENDIA

Co to jest urlop dziekański?
Urlop dziekański to tymczasowa przerwa w Twoich studiach. W czasie studiów możesz skorzystać z trzech rodzajów urlopu:
– urlop okolicznościowy – gdy przerywasz studia z jakiegoś powodu, który podajesz (wyjazd, praca itp.)
– urlop zdrowotny – gdy stan Twojego zdrowia nie pozwala na studiowanie
– urlop bez podania przyczyny

8. Jestem na urlopie dziekańskim. Czy zachowuję prawa studenta?
Tak. W czasie urlopu dziekańskiego zachowujesz prawo do zniżek oraz świadczeń pomocy materialnej. Wyjątkiem jest urlop bez podania przyczyny, gdzie traci się możliwość pobierania stypendium socjalnego oraz urlop zdrowotny, w czasie którego nie możesz chodzić na zajęcia.

9. Co to jest stypendium socjalne i jak je zdobyć?
Stypendium socjalne to pieniądze z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów, których dochody są poniżej wyznaczonej przez Rektora, w porozumieniu z Samorządem Studentów, granicy. Przy ustalaniu wysokości stypendium bierze się pod uwagę ilość środków przeznaczonych na ten cel oraz maksymalną wysokość tej kwoty ustaloną w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Podania o stypendium socjalne składamy w Dziekanacie Wydziału w terminie do 15 października.

10. Jak zdobyć stypendium Rektora?
Stypendium rektora uzyskują najlepsi studenci na podstawie średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne. To stypendium można uzyskać najwcześniej po zaliczeniu I roku studiów. Na każdym kierunku, na każdym roku stypendium otrzymać może tylko 10% najlepszych studentów. W związku z tym, średnia ocen potrzebna do otrzymania stypendium nie jest stała. Osoby kwalifikujące się do grona 10% najlepszych studentów są powiadamiane o konieczności złożenia stosowanego podania poprzez Wirtualny Dziekanat.

11. Co to jest zapomoga losowa i jak ją zdobyć?
Zapomoga jest to jednorazowa pomoc materialna udzielana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Aby otrzymać zapomogę losową należy złożyć w dziekanacie odpowiednie podanie, najlepiej wraz z załącznikami dokumentującymi przyczynę starania się o zapomogę.

12. Czy mogę pobierać stypendia z obu kierunków, które studiuję?
Możesz pobierać jeden rodzaj stypendium z danego kierunku. Czyli studiując dwa kierunki, nie możesz pobierać stypendium Rektora na obu. Możesz natomiast pobierać stypendium Rektora na jednym kierunku, a na przykład socjalne na drugim. Wybór, kierowany zapewne wysokością stypendiów, należy do Ciebie 🙂

PLAN ZAJĘĆ, ORGANIZACJA STUDIÓW

13. Kiedy pojawi się plan zajęć?
Zgodnie z Regulaminem Studiów, plan zajęć musi pojawić się najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem semestru.

14. Skąd mam wiedzieć, w której jestem grupie?
Grupy seminaryjne i laboratoryjne, do których należysz, znajdują się w tabeli w zakładce „Moduły i grupy” w Wirtualnym Dziekanacie.

15. Co to jest Indywidualny Program Studiów? Czy mogę z niego skorzystać?
Indywidualny Program Studiów (IPS) to oferta dla studentów szczególnie uzdolnionych, studentów studiujących dwa kierunki oraz studentów będących członkami organów kolegialnych Uczelni. IPS oferuje dowolność w wyborze przedmiotów oraz grup (możesz dowolnie modyfikować plan zajęć zmieniając grupy danego przedmiotu lub modułu). Jest to komfortowe rozwiązanie dla studentów zaangażowanych w organy kolegialne Uczelni. Na przykład Senator musi być do dyspozycji Rektora w każdą środę przed godziną 13:30. W tym czasie nie może mieć zajęć 🙂

16. Czy obecność na wykładzie jest obowiązkowa?
Nie. Zgodnie z nowym Regulaminem Studiów nie musisz chodzić na wykłady. Jest to jednak mocno zalecane, gdyż na wykładzie często pojawia się konkretna wiedza (na przykład pytanie i gotowa odpowiedź), która potem pojawi się na egzaminie. Jest jednak wyjątek od tej reguły: wykłady mogą być obowiązkowe, co określi Prowadzący przedmiot, jeśli wykład jest jedyną formą zajęć z tego przedmiotu. Takimi przedmiotMI u nas na Wydziale są na przykład:
– Propedeutyka nauk materiałowych (semestr 1)
– przedmiot z modułu HES (humanizujący) w semestrze 2
– Wstęp do filozofii przyrody (semestr 3).

17. Czy mogę nagrywać wykłady na dyktafon?
Jeśli prowadzący wykład się zgodzi, możesz nagrać jego wykład. Zabronione jest natomiast jego późniejsze rozprzestrzenianie.

18. Ile przysługuje mi nieobecności na zajęciach?
Nie jest to nigdzie określone w żadnym dokumencie. Na pierwszych zajęciach (i w syllabusie przedmiotu) Prowadzący ma obowiązek umieścić wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu, jak i dopuszczalną nieobecność. Najczęściej jest to jedna nieobecność nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona.

EGZAMINY I ZALICZENIA

19. Czy uzyskanie 50% punktów z kolokwium lub egzaminu daje mi zaliczenie?
Tak. Progi zaliczenia dostępne są w Regulaminie Studiów. 50% daje ocenę dostateczną, 60% +dostateczną, 70% dobrą, itd.

20. Jak obliczana jest ocena końcowa z przedmiotu?
Ocenę końcową oblicza się najczęściej ze średniej ważonej. Wagi poszczególnych ocen określa Prowadzący na pierwszych zajęciach oraz umieszcza w syllabusie przedmiotu.

21. Czy mogę obejrzeć swoją pracę po egzaminie?
Tak. Termin wglądu do prac ustala Prowadzący po ogłoszeniu wyników. Masz też prawo do odwołania od oceny z kolokwium czy egzaminu, odpowiednio jest to 7 i 14 dni od ogłoszenia wyników egzaminu.

22. Nie przyszedłem na egzamin. Co teraz?
Jeśli masz usprawiedliwienie od lekarza, termin egzaminu Ci nie przepada. Jeśli natomiast jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, nie możesz prosić o dodatkowy termin egzaminu.

23. Nie zaliczyłem ćwiczeń, przez co nie mogłem podejść do egzaminu. oraz Nie zaliczyłem żadnego z trzech terminów egzaminu. Co teraz?
Możesz kontynuować studia z tak zwanym wpisem warunkowym, o którym więcej informacji znajdziesz niżej. Są również wyjątki od tej reguły, o których również niżej 🙂

24. Co to jest wpis warunkowy i kiedy mogę z niego skorzystać?
Wpis warunkowy (wpis z deficytem punktów ECTS) to wpis na kolejny semestr studiów z zastrzeżeniem zaliczenia przedmiotu w najszybszym możliwym terminie (z reguły jest to tak, że chodzisz na zajęcia z tego przedmiotu rok później). Jeśli natomiast nie zaliczysz kilku egzaminów, których łączna wartość przekroczy 15 punktów ECTS, musisz powtórzyć semestr lub rok akademicki.

25. Ile kosztuje wpis warunkowy?
Cena wpisu warunkowego zależy od liczby godzin zajęć z danego przedmiotu (sumaryczna liczba godzin widoczna w syllabusie) oraz ceny za jedną godzinę zajęć. Na naszym Wydziale jest to 7 zł/godz. Zatem przedmiot „chemia nieorganiczna”, która zajmuje 150 godzin lekcyjnych zajęć, kosztuje 1050 zł.

26. Czy mogę rozłożyć opłatę za wpis warunkowy na raty?
W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty za wpis warunkowy. Prywatna audiencja u Dziekana na pewno rozwieje wątpliwości, czy Twój przypadek jest uzasadniony 🙂

27. Mam warunek. Zaliczyłem ćwiczenia, ale nie zdałem egzaminu. Czy muszę chodzić na zajęcia?
Prowadzący ćwiczenia może przepisać Ci ocenę z ćwiczeń. Egzamin natomiast musisz zdać, to oczywiste.

28. Jak załatwić formalności związane z wpisem warunkowym?
Jeśli nie zaliczyłaś(eś) przedmiotu realizowanego w semestrze zimowym (np. na I roku), opłatę za wpis warunkowy wnosisz tuż przed rozpoczęciem semestru zimowego (idąc na drugi rok). Jednym słowem – za usługę edukacyjną płacisz tuż przed jej wykonaniem. Zanosisz wtedy podanie o warunek do dziekanatu wraz z dowodem wpłaty na odpowiednie konto. Wykaz numerów kont znajdziesz w gablocie przy Dziekanacie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Śledź nas na Instagramie!
Delivery Tracking Search Engine